مجوز تخصیص و میزان امتیاز آموزش مداوم
 

حضور شرکت کنندگان محترم در سیزدهیمن کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی می رساند که مجوز تخصیص امتیاز بازآموزی با شماره 157427 مورد موافقت مرکز آموزش مداوم قرار گرفته و صادرگردیده است، گروه های هدف و متقاضیان بهره مندی از این امتیاز با مطالعه جدول ذیل از نوع تخصص های مورد قبول و میزان امتیاز تخصیص یافته مطلع شده و نسبت به ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات شخصی خود در سامانه کنگره اقدام نمایند.

 

نــام رشــته

امتیـــاز

ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص

13

بیماریهای ریه* | فوق تخصص

6.5

غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص

6.5

گوارش بالغین (داخلی) * | فوق تخصص

6.5

نفرولوژی* | فوق تخصص

9

روماتولوژی* | فوق تخصص

9

بیماریهای داخلی* | تخصص

9

بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص

9

کودکان | تخصص

4

بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص

4

زنان وزایمان* | تخصص

4

آسیب شناسی | تخصص

13

بیماریهای پوست* | تخصص

4

ایمنی شناسی | دکترا

13

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا

4

داروسازی | دکترای حرفه ای

6.5

علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای

13

پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای

6.5

ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد

13

بیولوژی تولید مثل | دکترا

9