ردیف

محورها و موضوعات اصلی کنگره

1

اخلاق پزشکی

2

آلرژی و ایمونوتراپی بیماری های آلرژیک

3

ایمونولوژی آلودگی های محیط زیست و مصدومین شیمیایی

4

ایمنی ذاتی والتهاب

5

ایمونوپارازیتولوژی

6

ایمونودرماتولوژی

7

ایمونوژنتیک

8

ایمونوفارماکولوژی و گیاهان دارویی

9

 ایمونولوژی و ایمونوتراپی سرطان

10

ایمونولوژی مخاطی

11

ایمونولوژی بیماری های روماتیسمی

12

ایمونولوژی بیماری های عفونی

13

ایمونولوژی بیماری های غدد درون ریز

14

ایمونولوژی پیوند و سلول های بنیادی

15

 ایمونولوژی دامپزشکی

16

ایمونولوژی دهان و دندان

17

ایمونولوژی باروری

18

ایمونولوژی تغذیه

19

ایمونولوژی ورزش و سالمندی

20

ایمونوهماتولوژی و انتقال خون

21

تحقیق و تولید

22

تولرانس و خودایمنی

23

تولیدآنتی بادی مونوکلونال تشخیصی و درمانی

24

سایکونوروایمونولوژی

25

نقص ایمنی

26

واکسن

27

سلول درمانی و ژن درمانی

28

روش های تشخیصی در ایمونولوژی