فراخوان سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

فراخوان سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران ، با شعار پیشگیری، تشخیص و درمان

به یاری خداوند متعال دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در راستای تحقق اهداف جامع علمی کشور،

سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران را در تاریخ 10-7 اردیبهشت 1395 با شعار ایمونولوژی:

پیشگیری، تشخیص و درمان

برگزار می نمایند.